พุทธลักษณะและความเป็นมาของพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

พระพระราชมังคลาจารย์ (พุ่ม อคฺคธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้กรุณาหารือเชิญให้ข้าพเจ้า ได้ช่วยออกแบบ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์เพื่อน้อมถวายหลวงพ่อสมเด็จฯ ในวันมงคลสมัย ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา เป็นโจทย์สำคัญ กับงานออกแบบครั้งสำคัญของข้าพเจ้า

หลังจากวันนั้น ข้าพเจ้าก็ได้เริ่มค้นคว้า ออกแบบ สเก็ตจนได้ผลงานปั้นชิ้นแรกของข้าพเจ้า เพื่อหลวงพ่อสมเด็จฯ ขึ้นมา ข้าพเจ้าได้นำองค์พระพุทธรูปต้นแบบ เข้ากราบเรียน พระราชมังคลาจารย์ ท่านพิจารณาวินิจฉัย และด้วยความเมตตา ท่านได้นำข้าพเจ้าเข้าพบหลวงพ่อสมเด็จฯ เพื่อฟังคำชี้แนะ รอยยิ้มที่เมตตาของหลวงพ่อ ที่เห็นงานต้นแบบ และคำวินิจฉัยของหลวงพ่อสมเด็จฯ ทำให้ข้าพเจ้า ปลื้มปีติ หลวงพ่อสมเด็จฯ ขอให้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้าได้ปรับแต่งเพิ่มเติมตามวินิจฉัย นับเป็นบุญของข้าพเจ้า ที่ได้ถวายงานรับใช้หลวงพ่อสมเด็จฯ ผู้เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์คนนี้ยิ่ง

พระพุทธรูป อยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งอย่างอ่อนโยน ใต้ร่มเงาต้นไม้สวรรค์ ที่คุณจิรวัฒน ตั้งใจออกแบบเพื่อให้มีเอกลักษณ์พิเศษ แสดงถึงศิลปะ ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับพระพุทธรูปปางนี้ ของวัดปากน้ำ พระพุทธรูปมีพระพักตร์อันงดงาม สงบนิ่ง เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตา ประทับนั่งบนก้อนศิลา ห้อยพระบาททั้งสองข้างลงทอดพระบาทเล็กน้อย

พระหัตถ์ซ้ายคว่ำวางบนพระชานุซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางบนพระชานุขวาเป็นกิริยาทรงรับ อริยาบทเปี่ยมด้วยความอ่อนโยน มีช้างหมอบถือน้ำยื่นถวาย และมีลิงหมอบถือรวงผึ้งถวาย อยู่ข้างหน้า ดูแล้วเกิดความสงบนิ่งในใจ สมาธิ และปัญญา หลวงพ่อสมเด็จฯ ตั้งพระนามของพระพุทธรูปประจำวันเกิดองค์นี้ของท่านว่า

“พระพุทธโลกเชฏฐ์วรเสฏฐ์ปุญญาจารย์” แปลความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สูงสุดในโลก ทรงสอนให้บำเพ็ญบุญที่นำไปถึงพระนิพพาน"

ข้าพเจ้า นายจิรวัฒน ชวนะธิต ครอบครัว ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ ตลอดถึงลูกศิษย์ และผู้เคารพรักศรัทธา ในองค์หลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกราบขอคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมทั้งบุญบารมีของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ และบุญกุศลแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ที่หลวงพ่อสมเด็จฯ ได้บำเพ็ญมา จงมารวมกันดลบันดาลประทานพรให้หลวงพ่อสมเด็จฯ ผู้สถิตเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของวัดปากน้ำ ขอให้หลวงพ่อสมเด็จฯ มีพระสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธ เจริญในธรรมในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพิ่มเติมเสริมบารมีธรรมของหลวงพ่อสมเด็จฯ ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป สาธุ