• fusion glass, murano glass
  • fusion glass, murano glass
  • fusion glass, murano glass
  • fusion glass, murano glass
1 2 3 4
English
Thai
retro
Private Residence / Suklumvit / Bangkok / Thailand
colour glass Blue & orange fusion in glass
Dimension: W 1200 mm. x L 2500 mm.
Everybody has the beautiful memory day and time. The design of this glass wall, Retro, will flash back bring those memory day to the house owner. Retro was not only the glass wall but also the creative design which reflect and bring the beautiful memory at front once seeing and touching.
ทุกคนคงมีความทรงจำในวันและเวลาที่ประทับใจ งานออกแบบผนังแก้ว retro ชิ้นนี้ นำความงดงามที่ย้อนการเวลา กลับมาสู่เจ้าของบ้านให้มีความสุขย้อนนึก ถึงความทรงจำที่งดงามจากงาน design ในอดีต งานออกแบบชิ้นนี้ไม่ใช่แค่ผนังแก้วชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่นี่คือ งานออกแบบที่ย้อนความทรงจำอันงดงามกลับมาอยู่ตรงหน้ายามเมื่อได้เห็น และในทุกครั้งที่ได้สัมผัส ผลงานชิ้นนี้