• stacked glass, stacking glass, stack glass
  • stacked glass, stacking glass, stack glass
  • stacked glass, stacking glass, stack glass
  • stacked glass, stacking glass, stack glass
  • stacked glass, stacking glass, stack glass
011 022 033 044 055
English
Thai
Grand ice Nagara
Westin Hotel / Phuket / Thailand
Dimension: L 5500 mm. x H 4800 mm.
Good Design in Heritage 2010
“Grand Ice Nagara”, a sparkling art glass sculpture with 4800 mm. in height and 5500 mm. in width, were created in fine art of Thai style “ Lai Kanok Thai” . This piece of artwork design was inspired by the beauty of Naga’s figure – elegance, delicacy, and movement of naga searching for lightening. With great art glass decoration at a 5-star hotel , Ice Nagara represents high class of Thai art, welcoming all guests to an impressive décor and questioning about a story of our “Grand Ice Nagara”

This limited-edition handcrafted art glass sculpture took more than a year to be finished, as all 7,000 pieces of glasses were crafted piece by piece, placed, glued and stacked together layer by layer according to an exclusive design. To be a masterpiece as “Grand Ice Nagara”, all those need patience and dedication of Jirawatn’s glass artist and designer.

ระติมากรรมแก้ว พญานาค ความสูงกว่า 4,800 mm. และมีความกว้างกว่า 5,500 mm. ความงามแบบไทยที่งดงามของลวดลายกนก โดยงานศิลปชิ้นนี้นำรูปร่าง รูปลักษณ์ของพญานาค ที่อ่อนช้อย พริ้วไหว เลื้อยสอดส่ายรับแสง ที่ส่องกระทบให้งานประติมากรรม งดงาม บนโรงแรม 5 ดาว ภาพแทนความเป็นไทยชั้นสูง อันสูงค่า ให้แขกผู้มาเยือนประทับใจเมื่อแรกพบ ได้ถามถึงความเป็นมาอย่างชื่นชม งานประติมากรรมชิ้นนี้ ใช้เวลาสร้างสรรค์กว่า 1 ปี เริ่มต้นโดยการตัดและแกะสลักแก้วด้วยมือทีละชิ้น ทีละชั้นกว่า 7,000 ชิ้นเพื่อให้ได้ตามจินตนาการของศิลปิน จากนั้นนำแก้วแต่ละชิ้นมาซ้อนทับ วางเหลื่อมชิ้นตามแบบด้วยกาวชนิดพิเศษ เพื่อให้แก้วแต่ละชั้นรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความละเอียดอ่อน ใจเย็นและการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษของผู้สร้างสรรค์ จนเป็นผลงานชิ้นเอก ที่มีเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ งดงามแบบไทยที่ไม่มีใครเหมือน